Nieuw experiment wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert de minister van VWS een breed experiment mogelijk te maken om de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging verder uit te werken.

Zo kunnen aanbieders van wijkverpleging en zorgverzekeraars meer ervaring op doen met het maken van afspraken op basis van cliëntprofielen. Deze profielen geven inzicht in de hoeveelheid zorg die mensen nodig hebben. Zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, V&VN en de Patiëntenfederatie hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het advies. “Samen kunnen we de cliëntprofielen verfijnen en verbeteren. Daarnaast krijgt regionale samenwerking en de coördinatie van zorg een plek in de nieuwe bekostiging.”

Wijkverpleegkundige als spil

De wijkverpleegkundige is de spil in de zorg in de wijk, aldus de Zorgautoriteit: Naast de zorg neemt zij vaak de organisatie en coördinatie van zorg tussen verschillende organisaties zoals de gemeente, de huisarts en het ziekenhuis op zich. “Dit kost tijd. Daarom maken we nieuwe prestaties die meer ruimte geven voor vergoeding van deze functies.”

Cliëntprofielen

De wijkverpleegkundige organiseert de zorg zoveel mogelijk rond de cliënt. Hij of zij bepaalt hoeveel zorg er nodig is en op welke manier deze het beste kan worden geleverd. “We vinden dat de bekostiging ruimte moet geven aan de wijkverpleegkundige om de zorg in te richten naar het professionele inzicht. Cliëntprofielen geven extra inzicht in de cliëntenpopulatie.”