Naar domein-overstijgende financiering

Hoewel de huidige situatie de gewenste en noodzakelijke vernieuwing van zorg in de weg staat, lijkt het Zorgverzekeraars Nederland geen goed plan om zorg thuis uit de Wlz (Wet langdurige zorg) naar de Zvw (Zorgverzekeringswet)  over te hevelen.

Het leidt tot nieuwe ‘knip- en plakvraagstukken’, mensen zijn daar op zowel korte als lange termijn niet mee geholpen, aldus de brancheorganisatie in en reactie op het rapport van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen.

Forse premiestijging

“Voor de langdurige zorg is vernieuwing en flexibiliteit van woonzorgconcepten cruciaal om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, juist extramurale woonzorgconcepten dragen hier aan bij. Ook zal het gepaard gaan met een forse premiestijging van 50 tot 60 euro per jaar.”

Effectievere oplossing

Een effectievere oplossing bestaat volgens ZN uit drie onderdelen: Zorg dat de overgang van de Zvw naar de Wlz voor een individuele cliënt op inhoudelijke gronden plaatsvindt en laat de uitgangspunten van de juiste zorg op de juiste plek daarbij leidend zijn. Voor mensen moet een overgang bovendien financieel neutraal zijn; eigen bijdragen moeten daarom geharmoniseerd worden. De mogelijkheid van domein-overstijgende financiering moet tot slot bevorderd worden, om zo gerichte investeringen mogelijk te maken.