Wonen-met-zorg als prioriteit

Realiseren van wonen met zorg, door passende woonvormen en samenwerking, is een van de zes volkshuisvestelijke prioriteiten voor de komende vier jaar. Minister Ollongren heeft deze prioriteiten vastgesteld na overleg met de Woonbond, de VNG (gemeenten) en Aedes (corporaties).

Een steeds grotere groep ouderen behoefte aan nieuwe, eventueel geclusterde, woonzorgvormen met aandacht voor gezamenlijkheid en veiligheid. Woningcorporaties worden gestimuleerd om te investeren in voldoende woonvormen voor mensen met een (toekomstige) zorgbehoefte, aldus de minister.

Afspraken met zorg en welzijn

Langer zelfstandig wonen om (regionale) samenwerking en afstemming tussen partijen. “Vanwege de integraliteit van wonen en zorg wordt aangeraden de prestatieafspraken niet alleen tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersvereniging te sluiten, maar ook zorg- en welzijnsinstellingen onderdeel van de afspraken te maken.”

Nieuwe woonzorgvormen

Daaraan voorafgaand zouden gemeenten nadrukkelijker in hun woon(zorg)beleid hun verwachtingen moeten formuleren ten aanzien van de corporaties. De afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over de bouw van nieuwe woonzorgvormen voor ouderen.