Koepel Sociaal Domein is een succes

“In 2016 bundelden we onze krachten met de Jeugdraad, de Wmo-raad en de Participatieraad. Gezamenlijk vormen we nu een overkoepelend orgaan: de Koepel Sociaal Domein. Hierdoor kunnen we het College en de raadsfracties als één enkele entiteit benaderen, in plaats van als vier afzonderlijke adviesraden. Deze samenwerking is tot op de dag van vandaag een succes gebleken.” Dat zegt voorzitter Jan Tol van Seniorenraad Edam-Volendam in Nieuw-Volendam.

“We geven gevraagd én ongevraagd advies aan het college van B&W en de raadsfracties”, zegt de voorzitter van de Seniorenraad. De adviezen omvatten diverse kwesties, variërend van veiligheid en zorg tot zaken zoals de energietransitie en de woningnood. “Ons doel is het vestigen van een gerespecteerde stem om de belangen van senioren in de breedste zin van het woord te behartigen.”

Zelf, Samen, Organiseren

Een van de meest in het oog springende projecten van de Seniorenraad was volgens Nieuw-Volendam het onderzoeken van de toekomst van zorg in de gemeente. “Door een breed scala van lokale organisaties te benaderen en specifieke vragen te stellen, werden de behoeften en verwachtingen van de gemeenschap in kaart gebracht. Dit advies diende als waardevolle input voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en resulteerde in de goedkeuring van een integraal beleidsplan voor het sociaal domein: Zelf, Samen, Organiseren, met de nadruk op buurtkamers, wijksteunpunten, het breed sociaal loket (BSL) en faciliteren van mantelzorg.”

Meest ouderen in eigen woning

“87% van de inwoners in Volendam woont in een eigen woning, waarbij we zien dat de woningen van senioren vaak ontoereikend geïsoleerd zijn, wat resulteert in hoge energiekosten”, aldus Tol in Nieuw-Volendam. “De Seniorenraad spant zich in om financiële steun van de (lokale) overheid te verkrijgen en onderhoudt regelmatig gesprekken met de twee woningcorporaties om woningen geschikter te maken voor ouderen.”

Werkgroepen en adviseurs

De Seniorenraad heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. ,,De stichting bestaat uit vier werkgroepen: Communicatie en PR, Wonen en Veiligheid Binnenshuis, Mobiliteit en Veiligheid Buitenshuis, Zorg en Welzijn.” In totaal zijn ruim dertig mannen en vrouwen betrokken bij het seniorenwerk. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur twee keer per jaar overleg met een groepje van vier adviseurs waarmee over belangrijke actuele thema’s wordt gebrainstormd.