Niet de euro maar de oudere centraal

Zoals veel maatschappelijke sectoren is ook de zorgsector grotendeels vermarkt, aldus een artikel van Raf Daenen en Peter de Goede.

Gevolg: er wordt vooral gestuurd op kosten-baten en er wordt te weinig gekeken naar wat de samenleving behoeft en kan. De zorg dreigt daardoor steeds meer uit de pas te lopen met de prioriteit van problemen die zich voordoen.

Maatschappelijke netwerken

Daenen (oud-wethouder en docent maatschappelijke ontwikkeling) en De Goede (tandarts-geriatrie en docent sociale tandheelkunde) bepleiten in hun artikel bij BNNVARA gebruik te maken van maatschappelijke netwerken en betere samenwerking van verschillende instanties. “Voorwaarde is een laagdrempelige eerstelijnszorg waarbinnen men zelf het initiatief neemt.” Daarbij kan het gaan om de huisarts, tandarts, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, psycholoog, verpleegkundige, zorghulp of consulent.

Betere oplossing

“Door samen te werken kan een betere, wenselijker en onafhankelijker oplossing worden gevonden waarin het belang van de cliënt centraal staat en niet het belang van de markt.” Daenen en De Goede wijzen in hun artikel bij BNNVARA op een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waaruit blijkt dat verschuiving naar zorg thuis niet altijd leidt tot verbetering van de personele of financiële houdbaarheid.

Passend tarief

Het streven is ook de meest kwetsbaren ondersteuning te blijven geven. “Vroegdiagnostiek en samenwerking waarbij diagnose en behandeling losgekoppeld worden, kunnen er voor zorgen dat dit streven haalbaar en betaalbaar blijft.” Het Integraal Zorgakkoord heeft samenwerken als speerpunt. Er wordt gewerkt aan een passend tarief.

Maatwerk door samenwerking

Belangrijk hierbij zijn volgens Daenen en De Goede voorlichtingsdagen en regionale studiebijeenkomsten waarin de verschillende zorgmedewerkers op de hoogte worden gebracht van de samenwerkingsmogelijkheden. “Gezamenlijk zoeken naar de beste oplossing en daarna in samenwerking bepalen hoe deze oplossing gerealiseerd kan worden. Maatwerk middels samenwerking!”

Tarief moet samenwerking stimuleren

In een toelichting op dit artikel zegt Peter de Goede (die ook samenwerkt met KBO-Brabant) dat het er om gaat samenwerking te bevorderen. Het tarief moet dat stimuleren. Samengevat: Niet de euro maar de oudere centraal en daarmee bereiken we dat er uiteindelijk minder euro’s worden uitgegeven.

Geen geld naar commerciële partijen

Volgens De Goede moet er met name voor worden gezorgd dat er geen geld wordt uitgegeven aan commerciële partijen waarvan het verdienmodel alleen succesvol is omdat ze geen ‘moeilijke’ zorg leveren.