We zullen letterlijk en figuurlijk moeten zorgen voor een waardige plek voor ouderen in onze samenleving, zegt partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie: “Letterlijk door voldoende woningen te realiseren, figuurlijk door als samenleving meer ruimte en mogelijkheden te bieden aan steeds meer zelfstandig wonende ouderen. Ook voor dementerende ouderen, die we tegenkomen in winkels en op straat, moet er oog en oor zijn.”

De ChristenUnie wil in het concept-verkiezingsprogramma 1 miljard naar ouderenhofjes en generatiewoningen. “Er zijn nieuwe woonzorgconcepten nodig om de verpleeghuissector te ontlasten en beter aan te sluiten bij de wensen van ouderen. Bewoners van gemeenschappelijke woonvormen kunnen onderling meer voor elkaar betekenen.”

Fonds van 1 miljard

De ChristenUnie wil dat er komende kabinetsperiode 80.000 ouderenwoningen worden gerealiseerd. Het gaat niet alleen om woonzorgprojecten waar uitsluitend ouderen wonen, maar ook om initiatieven als burgercoöperaties, meergeneratiewoningen, inclusieve wijken, en hofjes. “We richten een ouderenbouwfonds op en vullen dat met één miljard euro om de bouw van bovengenoemde woningen aan te zwengelen. Dat is goed voor ouderen én goed voor jongeren, omdat zo de doorstroming op de woningmarkt op gang kan komen.”

Verplichting gemeenten

De ChristenUnie wil gemeenten verplichten om ouderenwoningen te realiseren. “Er komt een verplichting aan gemeenten over het realiseren van voldoende aangepaste woningen en gemeenschappelijke woonvormen. Deze zijn belangrijk, omdat ze zorgen voor onderling contact, gezelschap en burenhulp.”

Eén plan lokale ouderenzorg

De ChristenUnie kiest voor één plan voor lokale ouderenzorg. “Gemeenten, huisartsen, wijkverpleging, geriatrische deskundigen en verpleeghuizen maken voor elke wijk één plan over de lokale organisatie van ouderenzorg in de wijk. Per wijk is er één herkenbaar en aanspreekbaar wijkverpleegkundig team. De keuzemogelijkheid van identiteitsgebonden zorg blijft gewaarborgd.”

Ouderenzorg één wet

Alle zorg voor thuiswonende ouderen wordt in het programma van de ChristenUnie voortaan betaald uit de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Gemeenten worden financieel beloond als zij voorkomen dat ouderen in de Wet langdurige zorg belanden. Op termijn zou de ouderenzorg onder één wet kunnen worden ondergebracht.

Slimme technologie

“Slimme technologie beter gebruiken. Slimme technologie die in de praktijk bewezen heeft goed te werken in de thuissituatie maken we onderdeel van het dagelijkse leven en de zorgverlening waardoor er in plaats van zorghandelingen tijd overblijft voor het menselijke contact. De bekostiging in de zorgwetten wordt hierop aangepast.”